قابل توجه نویسندگان محترم بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران.

برای چگونگی ارسال مقالات، به بخش راهنمای نویسندگان در سایت کنفرانس مراجعه نمایید. مهلت ارسال مقاله تمدیدشد. برای جزئیات به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

http://www.icbme.ir

لازم است که تمامی اطلاعات در ایداس که شامل عنوان و چکیده هم می شود به انگلیسی وارد شود. فایل خلاصه فارسی که شامل عنوان مقاله، چکیده، واژگان کلیدی و اسامی نویسندگان به همراه نشانی دانشگاهی آنها است، را هم قبل از ارسال متن اصلی مقاله بایستی به سامانه ارسال نمایید. در تهیه این فایل توجه کامل را مبذول نمایید. محتوای این فایل بدون دخل و تصرف توسط ویراستار در کتابچه چکیده مقالات کنفرانس چاپ خواهد شد. مسئولیت بدون غلط و کامل بودن این متن بر عهده خود نویسنده است.

http://www.icbme.ir

از راهنمایی های موجود در این صفحه برای ارسال بدون اشکال مقالات خود کمک بگیرید.

همچنین مهلت جدید برای ارسال مقالات ۳۱ مرداد ماه تعیین شده است و این تاریخ غیرقابل تمدید می باشد. نتایج داوری تا ۱۵ مهرماه اعلام خواهند شد.

با تشکر و آرزوی موفقیت،

دبیرخانه بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

Create new account

Create a new EDAS account:

Only the fields marked with a red star (name, affliation, country, email, status) are required. You may skip all other input fields.
Name
*Title
First name (please spell out, i.e., Jane instead of J.)
Middle initial, if any
*Last name (mixed case, i.e., Smith instead of SMITH)
Suffix, such as Jr. or III
Affiliation
*Status (for statistics and registration options)
*Current affiliation (e.g., University of Testing) or none - do NOT include school, department, street address or country
Additional affiliation (e.g., XYZ Company)
Country of second affiliation, if different (rarely used)
Job title (e.g., Associate Professor, Senior Wizard, Research assistant)
Department
Mailing address
Room
Street address
P.O. box
City
If US or Australia, state; if Canada, province
If outside Australia, Canada or US, province or region
Postal (zip) code, if applicable
*Country (of current residence or affiliation)
Country of citizenship (optional)
VAT or other tax identifier, for receipts
Brief biography (optional)
Brief bio
Contact information
Please use a university, corporate, government, IEEE or ACM email address. Anonymous email addresses may delay creation of the account.
*Email address (if possible, a university, corporate, government, ACM or IEEE address)
First alternate email address (optional; used for searching and if main email address fails)
Second alternate email address (optional; used for searching and if other addresses fail)
Third alternate email address (optional; used for searching and if other addresses fail)
Phone number (written as +1 900 555 1212 or +1 900 555 1212 x17)
Mobile phone number (written as +1 900 555 1212)
Web pages
URL of personal home page (including http:// or https://)
URL of institutional (university, company, government agency) web page (including http:// or https://)
dblp home page (https://dblp.org/pid/... or just the PID)
Emergency contact information (used for conference attendees)
Emergency contact name (while attending conferences)
Emergency contact phone (while attending conferences; written as +1 900 555 1212)
Miscellaneous
Preferred time zone for deadlines and virtual conferences
Dietary constraints (for conferences and TPC meetings)
Special needs


Other special needs
Shirt size
Statistical information
Sex (for statistics)
Reason for needing an EDAS account
I consent to the EDAS privacy policies
* denotes required field